Nationella prov i åk 3 – skriv på dator där du kan och får!

6 Feb

Min åsikt är att ALLA nationella prov i ALLA årskurser (och tentor med för den delen) borde vara möjliga att skriva med dator. En början är att följa Arne Tragetons uppmaning :

“För att få underlag för framtida forskning måste ASL-klasser välja datorskrivning vid nationella skrivprov under våren 2013

Den 27 oktober 2008 överlämnade jag, Arne Trageton,  ett öppet brev till skolminister Jan Björklund i samband med att jag på Skolforum föreläste om “Att skriva sig till läsning-på dator!”
Brevet gällde de nya nationella proven i svenska  i 3:e klass, där eleven testas i att tala, lyssna, läsa och skriva. I skrivning består provet av att eleven skall producera både en berättande och en och beskrivande text. I produktionen av den beskrivande texten är det valfritt att skriva på dator eller för hand.  Om alla ASL skolor/kommuner våren 2013 väljer att skriva på datorn kan man rätt enkelt, tekniskt sett, ge underlag för ett nationellt forskningsprojekt som jämför datorklasser och handskrivklasser på nationell nivå. Samtidigt skulle man kunna undersöka nivån och kvalitén  i datorskrivna texter kontra handskrivna texter för samma elevgrupper. Hundratals ASL-lärare har under de senaste åren visat att barn skriver bättre och längre texter med datorn. Andersson, E (2009) och Lövgren, E (2012) har jämfört datorklasser och handskrivklasser på nationala prov, men Sverige har ingen nationellt täckande forskning som dokumenterer sådana skillnader.

Jag fick vänliga svar från sekretariatet, men ännu har inte ett sådant centralt forskningsprojekt påbörjas!!

I den norska läroplanen från 2006, är de grundläggande kompetenserna: att uttrycka sig muntligt och skriftligt placerade före kompetensen läsning! Den nya digitala kompetensen (producera, skriva och publicera multimodala digitala texter) förstärker och effektiviserar skrivningen. LGR 11 följer EU:s 8 grundläggande kompetenser med liknande krav. Datorskrivande har nu blivit obligatorisk F-3. Skrivprov är minst lika viktigt som läsprov. I gymnasieskolan och högre studier, är det som bekant skrivnivån som testas i stora prov, inlämningar och examensarbeten.

Vid kontakt med Uppsala universitet skriver Barbara Hagberg-Persson, provansvarig för ämnesprovet i svenska / svenska som andraspråk årskurs 3 bland annat:

”Tack för mail och för dina intressanta tankar kring forskning av elevers datorskrivande i det nationella provet för årskurs 3. Här behöver vi verkligen få mer kunskap! Som du redan vet, efter samtal med Maj Götefelt på Skolverket, så har eleverna rätt att välja mellan att skriva den beskrivande/förklarande text (sakprosatext) som ingår i provet för hand eller på dator”

Men provansvariga hade inga pengar till sådan forskning. Skolverkets Peter Karlberg ansåg också att datainsamlingen skulle kunna vara enkel, tekniskt sett, och ett mycket intressant forskningsprojekt. Intresserade universitet bör därför söka finansiering från Vetenskapsrådet eller andra källor.

Det viktiga är att alla ASL klasser/kommuner verkligen ser till att eleverna i 3: klass använder dator i proven där detta är valfritt. Då har vi automatiskt säkrat ett material för framtida forskning tillgängligt redan från i höst.
Att datorskrivning ger betydligt bättre resultat på skrivprov i 3:klass, framgår av Trageton (2005) och flera andra norska studier. Datorskriving är en av de få områden innan IKT i skolan som ger entydig positiva resultat, ex. 38 amerikanska studier.

Referenser:

Hattie, J. (2009) Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routlegde. London  N. Y

Trageton, A. (2005) Creative writing on computers: 6- to 10-year olds Writing to Read. In Pandis, M. et al: Reading, Writing, Thinking. Proceedings of the 13th European Conference on Reading pp 170 – 177. International Reading Association. Newark. DE. USA “

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s